free sky italia server

 

Host : bestshar-satna.dnsget.org

DESKEY : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

ports:

5307 : Skyit 09cd

USER: wekrtc0v satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrr79i satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrqqun satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrsyub satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekreok4 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr35nf satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr2nak satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrdbgj satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrpm01 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrnh9n satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrm0us satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekro8ug satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrayk9 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekryenk satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrxxap satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr9kgo satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrlw06 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrac3h satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr9vom satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrkiul satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr69ke satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekruonp satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrt8au satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr5ugt satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrh70b satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr6m3m satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr56or satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrgsuq satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr2jkj satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrqynu satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrpia0 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr15gy satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrdh0g satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr2w3r satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr1fow satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrc3uv satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekroeed satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrm9n0 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrlra5 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrn1as satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr9q0l satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrx73w satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrwpo2 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr8du1 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrkoei satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrijn5 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrh2aa satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrjaax satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr510q satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrtg32 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrs0o7 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr4mu6 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrgyen satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr5ehy satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr4x44 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrfka3 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr1b0v satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrpq37 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekroaoc satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr0wub satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrc9es satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr1oh4 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr0849 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrbua8 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrn6tp satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrl13c satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrkkoh satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrmso5 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr8iex satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrwyh9 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrvh4e satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr75ad satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrjgtu satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrhb3h satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrgtom satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekri2oa satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr4se3 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrs8he satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrrr4j satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr3eai satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrfqt0 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr46wb satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr3pig satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrecof satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr03e8 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekroihj satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrn24o satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekryoan satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrb1t5 satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr0gwg satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekry0il satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekramok satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrvded satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrksho satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrjc4t satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekruyas satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr7bta satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekrvqwl satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekru9iq satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }
USER: wekr6wop satna.biz {5300, 5301, 5302, 5303,5304, 5305,5306, 5307 }

Leave a Reply